02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม บีท โฮเท็ล อาคาร E88
อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในหัวข้อ ASEAN Connectivity and Beyond
ระหว่างวันที่ 8–10 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรม Imperial Golden Triangle Resort จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ด้านประชาคมอาเซียนในบริบทพื้นฐานของประชาคมอาเซียนและองค์ความรู้เชิงลึก” ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กลุ่มที่ 3 หลักสูตรเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ด้านประชาคมอาเซียนในบริบทพื้นฐานของประชาคมอาเซียนและองค์ความรู้เชิงลึก” ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กลุ่มที่ 2หลักสูตรคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ด้านประชาคมอาเซียนในบริบทพื้นฐานของประชาคมอาเซียนและองค์ความรู้เชิงลึก” ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กลุ่มที่ 1 หลักสูตรผู้บริหาร  

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
641918

Online (15 minutes ago) : 18

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555