02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์วิจัยการเงินและเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยกว่างซีการเงินและเศรษฐศาสตร์ทำความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  (MOU) กับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. โดยมีรองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม นำข้าราชการ จำนวน 12 นาย เข้าเยี่ยมเยือนศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.การต้อนรับและบรรยาย 

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์       หลักสูตรนานาชาติ และการประชุมวิชาการนานาชาติ จากหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 46 คน                เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559                                                          ( Capacity Building Project for Supporting Staff 2016 ) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น        ไปสู่ประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น         และ ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา  ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการองค์กรของศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

        เอกอัครราชทูต Kim Young-sun Secretary General  ASEAN-Korea Centre ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลประกอบด้วย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีและคณะ เข้าเยี่ยมชมและประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอาเซียนในภูมิภาคและแผนการดำเนินงานของศูนย์อาเวียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการในปีถัดไป โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจังหวัดน่าน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรฝ่ายปกครองในการเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่กับประชาคมอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ ( DOPA’s Master Plan on ASEAN Community ) ประจำปี 2559 ซึ่งในการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน,พนักงานข้าราชการ,ลูกจ้าง ในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน  60 ราย โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในเรื่อง ภาพรวมของประชาคมอาเซียน และ คุณวีระชัย ชมสาคร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง การเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่กับประชาคมอาเซียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประชาคมอาเซียน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรฝ่ายปกครองในการจัดโครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.
อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 รศ. ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มข.

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
641890

Online (15 minutes ago) : 9

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555