02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ประวัติความเป็นมา


 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร


“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ Association of Southeast Asian Nations ที่เรียกกันย่อๆ ว่า ASEAN (อาเซียน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยเป็นความริเริ่มของ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยในขณะนั้น

จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้การรับรองและลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการรวมตัวของอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 ต่อมาได้เลื่อนเวลาเป็นปี พ.ศ. 2558 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน (ASEAN Political-Security community) (2) เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) (3) เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community)

โดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนนั้น มีแรงผลักดันสำคัญด้วยสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทำให้อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น เป้าหมายสำคัญของการรวมตัวกัน ก็เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลก ที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือ การทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ของประเทศสมาชิกก่อตั้ง และถือเป็นจุดกำเนิดของอาเซียน ที่มีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ASEAN Regional Forum สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดยนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้ว ยังช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ นอกจากนั้น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนได้เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนำผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะในปัจจุบัน กลุ่มประเทศอาเซียนถือเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ดังนั้น อาเซียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทย

ดังนั้น เรื่องอาเซียนกำลังเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประชาคม แต่สังคมไทยยังขาดสถาบันหรือศูนย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นเครือข่ายและคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

วิสัยทัศน์


“Think Tank ด้านอาเซียน ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล”

พันธกิจ


  • Training
  • Think Tank
  • Research
  • Information and Learning Center
  • Networking

กิจกรรม


  1. การจัดฝึกอบรม (Training) โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีการฝึกอบรมหลายรูปแบบ ทั้งแบบ In-house Training แบบ Public Training โดยจะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหาร ระดับบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งจะสอดรับกับการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็น สำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย
  2. การเป็นคลังสมอง (Think Tank) อีกพันธกิจหนึ่งของศูนย์อาเซียนศึกษาที่สำคัญมากคือ การเป็นคลังสมอง หรือเป็น Think Tank ทางด้านอาเซียนของประเทศและของภูมิภาค โดยกิจกรรมคลังสมองของศูนย์ฯ มีหลายรูปแบบ อาทิ การจัด TU-ASEAN Forum อภิปราย สัมมนา เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน การจัดประชุมในรูปแบบระดมสมอง การจัดประชุมนานาชาติ (International Conference) เป็นต้น
  3. งานวิจัย (Research) ศูนย์ฯ จะทำวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ประสานกับหน่วยงานให้ทุนวิจัย ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และศูนย์ฯ จะมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ได้แก่ การจัดทำแผนให้กับ ก.พ. ซึ่งเป็นแผนเตรียมข้าราชการสำหรับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดทำ Roadmap และตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ ก.พ.ร. ด้วย
  4. การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แห่งการเรียนรู้ (Information and Learning Center) ผลจากการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ จะได้รับการตีพิมพ์ออกเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ และข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกครั้งจะนำไปลงในเว็บไซต์ www.castu.org ซึ่งเป็นเว็บไชต์ของศูนย์อาเซียนศึกษา โดยในเว็บไซด์ดังกล่าวจะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ประเทศสมาชิก ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยบทความเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ซ้ำกับหน่วยงานอื่น ที่สำคัญภายในเว็บไซต์จะมีไฟล์ผลงานวิจัย รวมทั้งรายงานการศึกษาต่างๆ ที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว และในส่วนของคลังสมอง ในเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ที่สามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย โดยจะเปิดให้หน่วยงานและประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ ในการเป็นแหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างกว้างขวาง
  5. การสร้างเครือข่ายหรือ (Networking) พันธกิจอีกประการของศูนย์ฯ คือ การสร้างเครือข่าย โดยจะมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียนด้วย ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษากำลังติดต่อกับสถาบันวิจัยและคลังสมอง หรือ Think Tank ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายที่เรียกว่า ASEAN Think Tank Network (ATTN) คือจะเป็นเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาของทั้ง 10 ประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการในต้นปี 2557 ซึ่งศูนย์อาเซียนศึกษาจะจัด International conference โดยจะเชิญนักวิชาการจากทั้ง 9 ประเทศมาประชุม และร่วมเปิดตัวเครือข่ายดังกล่าว สำหรับเป้าหมายระยะยาวนั้น ทางศูนย์อาเซียนศึกษาจะสร้าง Global Network เครือข่ายในระดับโลกด้วย โดยจะติดต่อกับประเทศต่างๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐฯ ยุโรป และจะมีความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับคลังสมอง หรือ Think Tank กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก
จำนวนผู้เยี่ยมชม
641894

Online (15 minutes ago) : 13

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555