02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ประธานคณะกรรมการบริหาร)

 

รศ.ธโสธร ตู้ทองคำ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อ.อัครพงษ์ ค่ำคูน

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อ.อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

อ.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมสุณีย์ ดวงแข

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
641971

Online (15 minutes ago) : 15

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555