02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ประธานกรรมการ)

 

ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(รองประธานกรรมการ)

 

ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(กรรมการ)

 

ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์

อดีตรองอธิบดีกรมอาเซียน
ระทรวงการต่างประเทศ

(กรรมการ)

 

รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์

(กรรมการ)

 

ผศ.ดร.ศุภัช ศุภัชลาศัย

ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(กรรมการ)

 

ผศ.ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(กรรมการ)

 

ผศ.อดิศร หมวกพิมาย

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(กรรมการ)

 

รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

อดีตผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(กรรมการ)

 

ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

อดีตผู้แทนการค้าไทยและ
อดีตรองเลขาธิการอาเซียน

(กรรมการ)

 

สุภัฒ สงวนดีกุล

อดีตผู้อำนวยการ สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(กรรมการ)

 

ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(กรรมการและเลขานุการ)

 

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
641922

Online (15 minutes ago) : 20

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555